Mass media

Newspapers and magazines

«Smolenskaya gazeta»

«Rabochiy put»

«Smolenskie Gubernskie Vedomosti»

Magazine Goodwill

Magazine TREND

Komsomolskaya pravda v Smolenske

Argumenty i fakty v Smolenske

Smolensk news

МК Smolensk

TV

STRBC Smolensk
tel. +7 (4812) 38-29-84

Ren TV

Region 67

Internet media

Readovka.ru Important in Smolensk

«SmolDaily»

Every day Smolensk talks about

Radio

Smolensk spring